Pressupost 2014

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Dijous, 06 Març 2014

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 30 de desembre de 2013, va aprovar per majoria absoluta, el pressupost general corresponent a l’exercici 2014, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

 

A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2014:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.459.062,04€

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.135.520,85 €
3 DESPESES FINANCERES 203.643,79 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 313.760,74 €
6 INVERSIONS REALS 60.000,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 669.050,34 €
  TOTAL DESPESES 5.844.037,76 €

 

INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.436.000,00€

2 IMPOSTOS INDIRECTES  90.000,00€
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.082.149,16€
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.178.980,10€
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  37.523,50 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.385,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESOS 5.844.037,76 €

 

B) Pressupost de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

71.673,24€

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 22.900,00€
3 DESPESES FINANCERES 200,00€
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00€
6 INVERSIONS REALS 5.800,00€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00€
8 ACTIUS FINANCERS 0,00€
9 PASSIUS FINANCERS 0,00€
  TOTAL DESPESES 100.573,24€


INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

0,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES  0,00€
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  2.000,00€
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 98.563,24€
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00€
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00€
8 ACTIUS FINANCERS 0,00€
9 PASSIUS FINANCERS 0,00€
  TOTAL INGRESSOS 100.573,24€

 

C) Pressupost consolidat:

DESPESES

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.530.735,28€

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.158.420,85 €
3 DESPESES FINANCERES 203.843,79 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 215.197,50 €
6 INVERSIONS REALS 65.800,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 669.050,34 €
  TOTAL DESPESES 5.846.047,76 €

INGRESSOS

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.436.000,00€

2 IMPOSTOS INDIRECTES  90.000,00€
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.084.149,16€
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.178.980,10€
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  37.533,50 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.385,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESSOS 5.846.047,76 €

 

D) Plantilla

 

relacio llocs treball 1

relacio llocs treball 2