Pressupost 2016

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Dijous, 06 Març 2014

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió extraordinària realitzada el dia 22 de desembre de 2015, va aprovar per majoria absoluta, el pressupost general corresponent a l’exercici 2016, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

 Enllaç publicació BOPT, núm. 19 de data 29/01/2016.

 

Retribucions funcionaris 2016

Retribucions personal laboral 2016

 

A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2016:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.499.398,88 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.023.795,71 €
3 DESPESES FINANCERES 105.110,64 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 326.725,44 €
5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 27.000,00 €
6 INVERSIONS REALS 258.893,36 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 774.769,87 €
  TOTAL DESPESES 6.018.693,90 €

 

INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.747.000,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES  75.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.044.830,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.091.829,90 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  38.000,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.034,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESOS 6.018.693,90 €

 

B) Pressupost de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

72.864,22 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 26.101,72 €
3 DESPESES FINANCERES 200,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 1.700,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL DESPESES 100.865,94 €


INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

0,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.500,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 99.365,94 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESSOS 100.865,94 €

 

C) Pressupost consolidat:

DESPESES

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.572.263,10 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.049.897,43 €
3 DESPESES FINANCERES 105.310,64 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 227.359,50 €
5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 27.000,00 €
6 INVERSIONS REALS 260.593,36 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 774.769,87 €
  TOTAL DESPESES 6.020.193,90 €

INGRESSOS

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.747.000,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.046.330,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.091.829,90 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  38.000,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.034,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESSOS 6.020.193,90 €

 

D) Plantilla

 

DENOMINACIÓ

GRUP

CATEGORIA/CLASSE

SISTEMA D'ACCÉS

SERVEIS GENERALS

 

 

 

Secretari/ària

A1

Secretaria Entrada

Oposició

Interventora

A1

Intervenció Entrada

Oposició

T.A.G.

A1

Tècnic superior

Concurs/Oposició

Administratiu

C1

Administratiu

Oposició lliure

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

       

SERVEIS ESPECIALS

 

 

 

Arquitecte Tècnic

A2

Arquitecte tècnic

Concurs

Caporal Cap Acctal.

C1

Caporal

Conc-opos.prom.int.

Caporal

C1

Agent polic.local

Conc-opos.prom.int.

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Concurs-oposició

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

Agent polic. Local

C1

Agent polic.local

Oposició lliure

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA MUNICIPAL

 

 

 

Cap brigada d'obres

A2

Tècnic mitjà

concurs

Capatàs Coor.Obres

C1

Capatàs

lliure designació

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

lliure designació

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

lliure designació

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

lliure designació

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

lliure designació

Peó Obres

AP

Peó

lliure designació

Peó Obres

AP

Peó

lliure designació

Peó neteja

AP

Peó

lliure designació

Peó Obres

AP

Peó

lliure designació

Peó Obres

AP

Peó

lliure designació

Peó Obres

AP

Peó

lliure designació

Tècnic Electricista

A2

Tècnic

concurs

 

 

 

 

OFICINES - CASA CONSISTORIAL

 

 

 

Arquitecte

A1

Arquitecte

concurs

AODL

A2

Tècnic mitjà

concurs

Conserge Ajuntam.

AP

Conserge

concurs

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

lliure designació

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

lliure designació

 

 

 

 

MERCAT MUNICIPAL

 

 

 

Encarreg. Comes. Mult.

AP

Peó

concurs

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

Administrativa

C1

Administrativa

lliure designació

 

 

 

 

DISPENSARI MÈDIC

 

 

 

Auxiliar Administrativa

C2

Auxiliar

lliure designació

Auxiliar Administrativa C2 Auxiliar lliure designació

 

 

 

 

GUARDERIA RURAL

 

 

 

Oficial 1a

C2

Oficial 1a

concurs

 

 

 

 

CEIP MARCEL.LÍ DOMINGO

 

 

 

Ordenança Escola

AP

Ordenança

concurs

 

 

 

 

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

 

 

 

Peó instal. Esptv.

C2

Peó

lliure designació

Oficial 1a

C1

Oficial 1a

lliure designació

Ordenança

AP

Ordenança

lliure designació

 

 

 

 

NETEJA EDIF. I INSTAL. MUNICIPALS

 

 

 

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

Netejadora

AP

Netejadora

lliure designació

 

 

 

 

CENTRE CIVIC

 

 

 

Ordenança

AP

Ordenança

concurs

 

 

 

 

CEMENTIRI

 

 

 

Oficial 2a

C2

Oficial 2a

concurs

 

 

 

 

BIBLIOTECA

 

 

 

Directora

A2

Tècnic mitjà

concurs

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

lliure designació

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

lliure designació

 

 

 

 

SERVEIS SOCIAL AJUNTAMENT

 

 

 

Agent de Cohesió Social

C2

Monitora

lliure designació

 

 

 

 

CENTRE OBERT

 

 

 

Directora

A2

Directora

concurs

Monitora

C2

Monitora

lliure designació

 

 

 

 

PLANS OCUPACIÓ

 

 

 

Peó

AP

Peó

lliure designació

Peó

AP

Peó

lliure designació

Peó

AP

Peó

lliure designació

Peó

AP

Peó

lliure designació

Peó

AP

Peó

lliure designació

 

 

B) Organisme autònom local Roquetes Comunicació:

DENOMINACIÓ

 

 

 

 

LLOC TREBALL

CATEGORIA

GRUP

FORMA DE PROVISIÓ

Roquetes Comunicació

Cap Tècnic Antena Caro

C1

Designació

Roquetes Comunicació

Cap Programació Antena Caro

C1

Designació