La base de la gestió econòmica: el pressupost.

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Hisenda Publicat el Dimarts, 13 Mai 2008

La base de la gestió econòmica municipal és el pressupost general, que representa l'expressió de les obligacions de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici. El programa d’actuació i objectius de l’ajuntament té la seva plasmació numèrica, anualment, en el pressupost, per mitjà del qual s’assignen els recursos previsibles a la consecució de les finalitats preteses.

Els principis pressupostaris, és a dir, regles que ha de complir necessàriament el pressupost municipal han de ser:

Anualitat i plurianualitat .
Unitat, de manera que hi ha un únic pressupost general per a l’exercici, que haurà d’integrar, a més del pressupost de l’ajuntament, el dels diferents organismes autònoms.
Universalitat, ja que els pressupostos han de contenir la totalitat d’ingressos i despeses de l’ajuntament.
Equilibri . Cada un dels pressupostos que integren el pressupost general s’ha d’aprovar sense dèficit inicial.
Especialitat. Qualitativa: les consignacions pressupostàries per a despeses només poden ser destinades a la finalitat per a la qual han estat previstes en el pressupost. I quantitativa: les consignacions pressupostàries tenen caràcter limitatiu, dins dels nivells de vinculació establerts, per la qual cosa no es poden adquirir compromisos de despesa per imports superiors als crèdits pressupostaris.
No afectació . Els recursos de l’ajuntament es destinen a satisfer el conjunt de les obligacions de l’entitat, excepte en els casos d’ingressos afectats a finalitats determinades.
Estabilitat . D’acord amb les orientacions generals previstes en el Pacte d’Estabilitat i Creixement i entès com la situació d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició establerta en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
Transparència . El pressupost i les seves liquidacions hauran de comprendre informació suficient i adequada per permetre la verificació del compliment del principi d’estabilitat pressupostària.