Oberta la convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dimecres, 31 Març 2021

Un any més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el programa de subvencions de projectes i activitats d'entitats sense ànim de lucre catalanes en l'àmbit de les polítiques socials.

El passat 16 de març es van aprovar les bases, generals i específiques de les diferents línies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçades a les entitats d'afers socials en matèria d'inclusió social, serveis socials, famílies, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, gent gran, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral, igualtat i no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, violència masclista, migracions i ciutadania.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia.

Concretament, les línies subvencionables són les següents:

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

 • Línia A. Programes de prevenció i suport en la lluita contra la violència masclista.
 • Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
 • Línia C. Programes de suport a joves tutelats i extutelats.
 • ​Línia D. Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.
 • Línia E. Programes de suport a l'associacionisme juvenil.
 • Línia F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.
 • Línia G. Programes de suport de serveis socials.
 • ​Línia K. Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
 • Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.
 • Línia M. Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral.
 • Línia N. Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • Línia Q. Programes de suport a l'educació en el lleure.
 • Línia R. Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.
 • Línia S. Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa.
 • Línia T. Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.
 • Línia V. Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure.

Subvencions a entitats per a serveis socials

 • Línia H. Programes de suport a les famílies.
 • Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

 • Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

Per a més informació, podeu accedir a aquest enllaç.