Subvencions a empreses

Avui s’obre el tràmit per demanar els ajuts a la solvència empresarial adreçat a persones autònomes i empreses afectades per la covid-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 21 Juny 2021

Ja es pot realitzar la inscripció prèvia obligatòria per rebre l'ajut de suport a la solvència empresarial. Un cop s'hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l'ajut.

Més informació:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19

Termini inscripció prèvia

21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.

Llegeix més...

Ajudes directes a empreses que contracten persones joves

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 08 Juny 2021

S'amplia el pressupost de 2.436.534 a 15.151.351 euros d'ajuts directes a les empreses per a la contractació de persones joves de 16 a 29 anys inscrites a Garantia Juvenil.

Més informació

Recull de premis Consell Social URV – Universitat Rovira i Virgili. 

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 07 Juny 2021

Diversos terminis de participació. Recull de premis Consell Social URV – Universitat Rovira i Virgili.  –  + info.

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE) – Institut Català d’Energia (ICAEN) – GenCat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 07 Juny 2021
Termini de sol·licitud: 31/07/2021.

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE) – Institut Català d’Energia (ICAEN) – GenCat

+ info.

Legislació: Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 01 Juny 2021

Pròrroga de mesures de protecció de l'ocupació ja aprovades amb anterioritat. En concret, ell contingut de l'art. 6 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 en el qual es regula el Pla MECUIDA , romandrà vigent fins al 30 de setembre 2021:


Dret a l'adaptació de jornada, configurat com un dret individual i que ha d'incardinar-se en el repartiment corresponsable, per a la cura del cònjuge o parella de fet i familiars per consanguinitat fins al segon grau, si

– per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19; o

– per decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d'aquests; o

– qui s'estava ocupat de la cura no pogués continuar fent-lo per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Aquest dret d'adaptació ha estat redenominat per l'art. 15 RDLey 15/2020 com a Pla MECUIDA i també s'ha prorrogat la seva vigència els dos mesos posteriors al compliment de la vigència prevista en el paràgraf primer de la DF 10a RD Llei 8/2020. En atenció a les circumstàncies, cabran pròrrogues addicionals per part del Govern del que s'estableix en aquest  precepte.
 

 

Data d'entrada en vigor:

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE. La disposició final primera entrarà en vigor el dia 1 de juny de 2021.

 

Publicació oficial:

BOE núm. 127, de 27 de maig de 2021.

 

Enllaços relacionats

Continguts relacionats

Pròrroga de les ajudes especials a les persones treballadores autònomes fins al 30 de setembre de 2021

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 01 Juny 2021

Aquestes mesures han estat publicades oficialment al BOE el dia 28 de maig de 2021, amb l'objectiu de continuar ajudant el conjunt d’empreses i persones treballadores autònomes, ja que aquestes figuren entre les més afectades per l'aturada de l'activitat econòmica i les restriccions arran de la pandèmia de la Covid-19 al nostre país.

Per això, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes, que inclou la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021. Aquestes mesures extraordinàries queden recollides en els articles 5,6,7,8 i 9 d’aquest RD Llei i són les següents:

 1. Exempció en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat segons el que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener. (article 5)

A partir de l'1/06/2021, les persones treballadores autònomes que el 31 de maig de 2021 percebin algunes de les prestacions per cessament d'activitat previstes en els articles 6 i 7 del RD-Llei 2/20211, tindran exempt el pagament de la quota d'autònoms en les següents quanties:

90%

Juny

75%

Juliol

50%

Agost

25%

Setembre

Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització, les persones treballadores autònomes hauran de mantenir l'alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021.

 1. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (article 6)

A partir de l'1/06/2021, les persones treballadores autònomes obligades a suspendre totes les seves activitats a causa de les mesures restrictives per part de l'autoritat, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària amb els següents requisits:

-          Estar afiliats i en alta al RETA, almenys 30 dies naturals abans de la data de la suspensió de l'activitat

-          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

-          La quantia serà del 70% de la base mínima de cotització corresponent a l'activitat i del 40% en el cas que diversos membres que convisquin en un mateix domicili tinguin vincle familiar i dret a la prestació.

-          El dret a la prestació serà efectiu l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament i tindrà les quotes exonerades des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura fins a l’últim dia del mes següent en què s'aixequi aquesta mesura.

-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.

 1. Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7)

A partir de l'1/06/2021, les persones treballadores autònomes que a 31 de maig de 2021 percebien la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi i no haguessin esgotat els períodes de prestació, podran continuar percebent-la fins al 30/09/2021. Els autònoms que no haguessin sol·licitat les prestacions anteriors i estiguessin a data de juny en període de prestació, podran sol·licitar aquesta ajuda si compleixen els requisits següents:

-          Estar afiliats i en alta al RETA.

-          No haver esgotat els períodes de prestació: el període de prestació en el qual es té dret a l’ajuda depèn del temps que les persones treballadores autònomes portin cotitzant per cessament d'activitat.

PERÍODE COTITZAT

MESOS DE PRESTACIÓ

12-17 mesos

4 mesos

18-23 mesos

6 mesos

24-29 mesos

8 mesos

30-35 mesos

10 mesos

36-42 mesos

12 mesos

43-47 mesos

16 mesos

+47 mesos

26 mesos

-          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

-          Acreditar en el segon i tercer trimestres de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment a l'activitat per compte propi de més d'un 50% dels ingressos de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestres de 2019, així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestres de 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 euros.

-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.

-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.

La prestació serà del 70% de la base reguladora i del 50%, en funció de l'activitat, per a les persones treballadores autònomes que estiguin en pluriactivitat. Durant el període de la prestació l’interessat/ada haurà d'ingressar a la TGSS la totalitat de les seves cotitzacions. La mútua abonarà al treballador/a autònom/a, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions per CC.

 1. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest Reial decret llei (article 8)

 Les persones treballadores autònomes que a 31/05/2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació de l'article 7, podran accedir a partir de l'1/06/2021 a la prestació de cessament d'activitat extraordinària, sempre que compleixin els següents requisits:

-          Estar d'alta al RETA des d'abans de l'1/04/2020.

-          Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

-          No tenir rendiments nets fiscalment computables procedents de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestres de 2021 superiors a 6.650 € i acreditar en el segon i tercer trimestres de 2021 uns ingressos fiscalment computables a l'activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre de 2020.

-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.

-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada i del 40% en el cas que diversos membres que convisquin en un mateix domicili tinguin vincle familiar i dret a la prestació. Durant el temps que les persones autònomes estiguin percebent aquesta prestació hauran d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seves cotitzacions i la mútua els abonarà, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions per CC.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.

 1. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada (article 9)

Per poder percebre aquesta prestació s’han de complir els següents requisits:

-          Haver estat d'alta i cotitzant com a persona treballadora autònoma durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que, en aquest marc temporal, s’hagi estat d'alta, almenys, 2 mesos de juny i setembre de l'any 2018 i de l'any 2019

-          No haver estat d'alta o assimilat a l'alta per compte d'altri durant més de 120 dies durant 2018 i 2019

-          No haver estat en alta o assimilat en alta, com a treballador per compte d'altri, més de 60 dies durant el segon i tercer trimestres de 2021.

-          No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros.

-          Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

-          S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.

-          Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.

La quantia de la prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització que correspongui i començarà a meritar amb efectes 1 de juny de 2021 amb una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l'1 i el 21 de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al dia primer del mes següent al de la presentació de sol·licitud.

En el cas de no poder complir els requisits per rebre la prestació s’hi podrà renunciar abans del 31/08/2021 o retornar-la per iniciativa pròpia.

Tercera línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn i parcs infantils privats

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 17 Mai 2021

El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert avui  dilluns, 17 de maig, a les 9 hores, el tràmit de Canal Empresa per sol·licitar els ajuts directes de la nova línia de 14,1 milions d’euros per a establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions sanitàries de la covid-19.

S'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d’aquesta línia, la tercera adreçada a aquests dos sectors d’activitat especialment afectats pels tancaments decretats pel Procicat per fer front a la pandèmia. El tràmit telemàtic per demanar l’ajut es tancarà el 31 de maig a les 14 hores.

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes),tancats des l’agost passat; i els parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament des de l’octubre passat.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Pots consultar la Resolució al DOGC aquí.

Subvencions 2021 per l'àmbit d'Artesania

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 13 Mai 2021

La finalitat de les subvencions per a l'àmbit de l'artesania 2021 és reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

 

 1. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana:

Objectiu

Potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-les d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

Persones beneficiàries

Autònoms i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans

 

Requisits

- Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.

- Per poder optar a la subvenció, s'ha d'obtenir, mitjançant els criteris de valoració, una puntuació mínima de 40 punts. Si no s'assoleixen es consideraran denegats.

- Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

- En el cas dels projectes de transformació digital, a més, han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

- En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent i els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

-És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

 

Quantia de la subvenció

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 1. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania:

Objectiu:

 1. a) Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal.

Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.

Potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida.

Potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.

 1. b) Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

Persones beneficiàries

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

 

Requisits

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.

 • L'ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

 • L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.
 • Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat
 • Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d'artesà i distintiu de producte D'A.
 • La fira o fira-mercat ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement.

 

Quantia de la subvenció

Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Més informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_subvencions_2021_artesania

Subvencions del Departament de Cultura

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 10 Mai 2021
 • Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana
  Termini de sol·licitud: de l'11 al 27 de maig de 2021 (ambdós inclosos).
  Més informació

 

 • Subvencions a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars
  Termini de sol·licitud: de l'11 al 27 de maig de 2021 (ambdós inclosos).
  Més informació

 

 • Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19
  Termini de sol·licitud: de l'11 de maig al 29 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos).
  Més informació

 

 • Subvencions de l'àmbit de les lletres: Edició d'obres singulars i sobre moviments i autors / Traducció al català o occità
  Termini de sol·licitud: de l'11 al 27 de maig de 2021 (ambdós inclosos).
  Més informació

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 07 Mai 2021

Ha sortit publicada al DOGC d’avui dia 7 de maig de 2021, núm. 8404, la resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda.

Els programes que inclou són els següents:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 1. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 1. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 1. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.
 1. Programa de suport a projectes per a l'activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
 1. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
 1. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 2. Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/comerc_moda/