Ple Extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Roquetes del 28 de maig de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dilluns, 01 Juny 2020

ples extra 28maig20

El dijous 28 de maig de 2020 es va celebrar una sessió extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament de Roquetes, número: 3/2020. Fes clic per veure el Ple. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez, Portaveu de C's, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- núm. 2/2020, de data 25 de febrer de 2020.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes.
2.1. Aprovar, si procedeix, suspensió del contracte administratiu de serveis de gestió pública en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació del servei públic de piscina coberta climatitzada municipal per la impossibilitat d'execució de l'objecte del contracte.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Hisenda i Dinamització Econòmica
3.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 3-2020 AJ de Reconeixement extrajudicial de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.

3.2. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 6/2020 de Modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Cs.
Vots d’abstenció: Junts, PSC-EPR-CP.

3.3. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació Ordenança fiscal núm. 18 que regula la taxa per ocupació de terrenys públics amb taules, cadires i elements amb finalitat lucrativa.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.4. Donar compte del Decret d'Alcaldia i de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.

3.5. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2020, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.6. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2020.

3.7. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre 2020.

4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 7/2020, de data 11 de febrer de 2020
- núm. 8/2020, de data 18 de febrer de 2020
- núm. 9/2020, de data 21 de febrer de 2020
- núm. 10/2020, de data 25 de febrer de 2020
- núm. 11/2020, de data 3 de març de 2020
- núm. 12/2020, de data 10 de març de 2020

4.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 3/2020 (del número 90/2020 al número 323/2020)

4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 2/2020 (del número 5/2020 al número 18/2020)