seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Retribucions

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la Corporació.

En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

El Ple de l’Ajuntament va adoptar els acords següents:

 

Primer.- Establir que el senyor Francesc A. Gas Ferré, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i percebent l’import de 43.917'48 € euros bruts anuals.

 

Segon.- Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

Tercer.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

  1. Ple, 275 euros/sessió.

  2. Junta de Govern Local, 200 euros/ sessió.

  3. Comissions Informatives, Organismes municipals i Comissió de Coordinació, 150 euros/sessió.

  4. Comissió Especial de Comptes, 150 euros/sessió.

  5. Junta de Portaveus, 75 euros/sessió.

 

Quart.- Establir les indemnitzacions màximes establertes als membres de la Corporació per l’assistència efectiva als òrgans col.legiats dels quals formen part:

Trimestral

  -  Tinents d’alcalde i regidors Govern (7) 2.700 €

  -  Regidors de l’oposició (5) 900 €

Les assistències es liquidaran mensualment d’acord amb les assistències efectives i amb el màxim establert.

 

Cinquè.- Establir una assignació econòmica de caràcter mensual a favor de cada grup polític municipal en funció del regidor que el representi i que constarà de:

Per cada regidor de grup municipal: 50 euros

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

 

Sisè.- L'eficàcia dels acords enumerats als apartats quart i cinquè d'aquesta resolució quedarà condicionada a l'aprovació de la modificació de les Bases d'execució del pressupost números 28 i 29.

 

Setè.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

 

Vuitè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.