Competències

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Junta de Govern Local Publicat el Divendres, 09 Mai 2014

La Junta de Govern Local és un òrgan consultiu i de coordinació que canalitza tota l'activitat municipal. No té atribuïdes competències pròpies per les lleis de règim local, així que la seva única funció és la d'assessorar i assistir a l'alcalde i exercir les competències que aquest o el ple hi deleguin.

L'alcalde de l'Ajuntament de Roquetes ha delegat competències en la Junta de Govern Local, especificades en el Decret número 275/2015


La periodicitat de les Juntes de Govern Local, és setmanal, i les sessions tindran lloc els dimarts no festius a les 18.00 hores, a la Sala de Comissions de l'Ajuntament.

 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 275

Ref. Delegacions de l'alcaldia en la Junta de Govern Local i en regidors/ores

Delegacions en la junta de govern local i en regidors/es

 

1. ANTECEDENTS

1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la junta de govern local.

 

2. FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

3. RESOLUCIÓ

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

21.1.f)

LRBRL

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

Ordenar pagaments.

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

21.1.g)

LRBRL

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

21.1.j)

LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

21.1.o)

LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

DA 2a TRLCSP

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

DA 2a TRLCSP

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

21.1.q)

LRBRL

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

21.1.r)

LRBRL

Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

 

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les facultats de resolució.