Pressupost 2015

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Dijous, 06 Març 2014

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió extraordinària realitzada el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar per majoria absoluta, el pressupost general corresponent a l’exercici 2015, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

 Enllaç publicació BOPT, núm. 32 de data 09/02/2015.

 

A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2015:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.422.809,88 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.002.352,60 €
3 DESPESES FINANCERES 166.867,10 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 310.465,44 €
5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 26.000,00 €
6 INVERSIONS REALS 154.180,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 735.288,61 €
  TOTAL DESPESES 5.820.963,63 €

 

INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.646.885,94 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES  65.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.050.265,24 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.001.597,95 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  37.523,50 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.691,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESOS 5.820.963,63 €

 

B) Pressupost de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació:

DESPESES

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

69.189,18 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 27.876,76 €
3 DESPESES FINANCERES 200,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 3.600,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL DESPESES 100.865,94 €


INGRESSOS

CAPITOL    DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

0,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES  0,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.500,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 99.365,94 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESSOS 100.865,94 €

 

C) Pressupost consolidat:

DESPESES

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL

 2.491.999,06 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.030.229,36 €
3 DESPESES FINANCERES 167.067,10 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 211.099,50 €
5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 26.000,00 €
6 INVERSIONS REALS 157.780,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 735.288,61 €
  TOTAL DESPESES 5.822.463,63 €

INGRESSOS

CAPITOL   DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES

2.646.885,94 €

2 IMPOSTOS INDIRECTES 65.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  1.051.765,24 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  2.001.597,95 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS  37.523,50 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.691,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  TOTAL INGRESSOS 5.822.463,63 €

 

D) Plantilla

 

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

GRUP

CATEGORIA/CLASSE

SISTEMA D'ACCÉS

 

SERVEIS INTERNS

 

 

 

 

Secretari/a

A1

Secretaria Entrada

Oposició

 

Interventora

A1

Intervenció Entrada

Oposició

 

Tècnic D'adm. General

A1

Tècnic superior

Concurs/Oposició

 

 

 

 

 

 

SERVEIS GENERALS

 

 

 

 

Administratiu

C1

Administratiu

Oposició lliure

 

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

 

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

 

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

 

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

 

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

 

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

 

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

 

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

 

Aux. Administratiu

C2

Administratiu

Oposició lliure

 

Administratiu

C1

Administratiu

Conc-opos. Prom. int

 

 

 

 

 

 

SERVEIS ESPECIALS

 

 

 

 

Arquitecte Tècnic

A2

Arquitecte tècnic

Concurs

 

Caporal Cap Acctal.

C2

Caporal

Conc-opos.prom.int.

 

Caporal

C2

Agent polic.local

Conc-opos.prom.int.

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Concurs-oposició

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

Agent polic. Local

C2

Agent polic.local

Oposició lliure

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA MUNICIPAL

 

 

 

 

Cap brigada d'obres

A2

Tècnic mitjà

concurs

 

Capatàs Coor.Obres

C1

Capatàs

concurs

Indef. No fix

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

concurs

Fix

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

concurs

Indef. No fix

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

concurs

Indef. No fix

Oficial Obres

C1

Oficial 1a

concurs

Indef. No fix

Oficial Obres

C2

Oficial 1a

concurs

Fix

Peó Obres

AP

Peó

concurs

Indef. No Fix

Peó Obres

AP

Peó

concurs

Fix

Peó neteja

AP

Peó

concurs

Fix

Peó Obres

AP

Peó

concurs

Fix

Peó Obres

AP

Peó

concurs

Indef. No fix

Peó Obres

AP

Peó

concurs

Indef. No fix

Tècnic Electricista

A2

Tècnic

concurs - oposició

Fix

 

 

 

 

 

OFICINES - CASA CONSISTORIAL

 

 

 

 

Arquitecte

A1

Arquitecte

concurs-oposició

Indef. No fix

AODL

A2

AODL

concurs-oposició

Indef. No fix

Conserge Ajuntam.

AP

Conserge

concurs-oposició

Fix

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

oposició lliure

Indef. No fix

Aux. Adminis

C2

Auxiliar

oposició lliure

Indef. No fix

 

 

 

 

 

MERCAT MUNICIPAL

 

 

 

 

Encarreg. Comes. Mult.

AP

Peó

concurs

Fix

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

 

Administrativa

C1

Administrativa

conc-opos. Prom int.

Fix

 

 

 

 

 

DISPENSARI MÈDIC

 

 

 

 

Auxiliar Administrativa

C2

Auxiliar

conc-opos.prom.int.

Fix

 

 

 

 

 

GUARDERIA RURAL

 

 

 

 

Oficial 1a

C2

Oficial 1a

concurs

Fix

 

 

 

 

 

CEIP MARCEL.LÍ DOMINGO

 

 

 

 

Ordenança Escola

AP

Ordenança

concurs

Fix

 

 

 

 

 

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

 

 

 

 

Peó instal. Esptv.

C2

Peó

concurs

Indef. No fix

Oficial 1a

C1

Oficial 1a

concurs

Indef. No fix

Ordenança

AP

Ordenança

concurs

Indef. No fix

 

 

 

 

 

NETEJA EDIF. I INSTAL. MUNICIPALS

 

 

 

 

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Fix

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Indef. No fix

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Temporal

Netejadora

AP

Netejadora

concurs

Temporal

 

 

 

 

 

CENTRE CIVIC

 

 

 

 

Ordenança

AP

Ordenança

concurs

Temporal

 

 

 

 

 

CEMENTIRI

 

 

 

 

Oficial 2a

C2

Oficial 2a

concurs

Temporal

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA

 

 

 

 

Directora

A2

Tècnic mitjà

concurs-opocisió

Indef. No fix

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

concurs-opocisió

Indef. No fix

Aux. Adminis.

C2

Auxiliar

concurs-opocisió

Indef. No fix

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIAL AJUNTAMENT

 

 

 

 

Agent de Cohesió Social

C2

Monitora

concurs

Indef. No fix

Agent Immigrac.

C2

Monitora

concurs

Temporal

 

 

 

 

 

CENTRE OBERT

 

 

 

 

Directora

A2

Directora

concurs

Indef. No fix

Monitora

C2

Monitora

concurs

Indef. No fix

 

 

 

 

 

MONITORS SERVEIS TEMPORAL

 

 

 

 

Director

C1

Directora

concurs

Temporal

Monitor

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor socorrista

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor socorrista

C2

monitor

concurs

Temporal

Monitor socorrista

C2

monitor

concurs

Temporal

 

 

 

 

 

PLANS OCUPACIÓ

 

 

 

 

Peó

AP

Peó

concurs

Temporal

Peó

AP

Peó

concurs

Temporal

Peó

AP

Peó

concurs

Temporal

Peó

AP

Peó

concurs

Temporal

Peó

AP

Peó

concurs

Temporal

 

 

B) Organisme autònom local Roquetes Comunicació:

DENOMINACIÓ

 

 

 

 

LLOC TREBALL

CATEGORIA

GRUP

FORMA DE PROVISIÓ

Roquetes Comunicació

Cap Tècnic Antena Caro

C1

Concurs oposició

designació

Roquetes Comunicació

Cap Programació

C1

Concurs oposició

designació