seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Societat del Coneixement i Participació Ciutadana.

CapturaTots els especialistes coincideixen a afirmar que estem vivint un procés de transformació equiparable al que es va viure amb les revolucions comercial i industrial. Avui estem immersos en un procés que té per primera matèria el coneixement i la informació. La part més visible del canvi actual és el desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Sobre aquesta ciutat que tenim s'ha d'inserir, ha d'encaixar, la revolució del coneixement. És un procés que ja tenim en marxa. L'Ajuntament de Roquetes varem crear el 2007 la Regidoria de la Societat del Coneixement per tal de coordinar les estratègies necessàries perquè considerem que el coneixement és l'estratègia bàsica per la transformació de la ciutat. En aquest sentit vam començar la primera legislatura realitzant les accions necessàries per aconseguir els objectius, amb la construcció d'un telecentre, formant als ciutadans en TIC, promocionant les noves tecnologies a l'empresa, digitalitzant els documents relatius a la ciutat o portant la fibra òptica des de l'entrada de la ciutat fins al complex educatiu i científic deI municipi. I vam fer perquè la revolució del coneixement ha de ser entesa com el motor del procés col∙lectiu i individual per mig de l'accés generalitzat a les noves xarxes de la informació i l'impuls del coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació, ampliant-­ne l'accés individual i col∙lectiu i posant-­les a l'abast general en tots els àmbits de la vida.

És per això que un dels objectius estratègics de la regidoria de Societat del Coneixement es l'assoliment d'una ciutat on el coneixement sigui un objectiu central de l'acció local. Les noves tecnologies de comunicaicó obren noves possibilitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, col∙lectiu i personal. Però, al mateix temps poden crear noves discriminacions socials i territorials. Des del principi el meu objectiu va ser treballar per garantir que les oportunitats arribin per igual a tots els ciutadans, mitjançant el suport i serveis que afavoreixin els continguts informatius i formatius.

Pel que fa a la Participació Ciutadana, els ciutadans tenen pocs drets i molts deures. Hem de ser capaços de possibilitar la màxima participació ciutadana en les decisions del municipi i estendre la cultura de la participació a tots els ciutadans i ciutadanes. La participació hauria de cobrir tot el cicle de l'acció política: el diagnòstic dels problemes i carències, les propostes inicials, el debat de les alternatives, la presa de decisions i el seguiment dels acords. Això es pot aconseguir mitjançant diverses actuacions que durem a terme durant la present legislatura.

Caldrà impulsar la participació ciutadana a través de diferents òrgans de participació, descentralitzar l'ajuntament i treballar amb els barris. També caldrà treballar per incorporar mecanismes de participació de la ciutadania en la gestió pública, com un camí segur de millora de la democràcia local. Els objectius son treballar per aconseguir una administració més propera als ciutadans, potenciar la màxima participació ciutadana en l'acció pública com a estratègia transversal de les polítiques locals i impulsar polítiques per fomentar una ciutadania més solidària, associada i participativa.

Salutacions,


Jordi Baucells Lluís
Regidor de l'Àrea de Societat del Coneixement,
Participació Ciutadana i Comunicació

Participació ciutadana

Categoria: Societat del Coneixement i Participació Ciutadana.
Publicat el Dijous, 28 abril 2016

L'Ajuntament de Roquetes no compta actualment amb cap Consell o Comissió pròpia de participació ciutadana com a tal. Per aquest motiu durant aquesta legilatura s'està treballant per crear un grup de participació, en el que el ciutadà pugui participar directament de les qüestions municipals d'una manera transversal.

 

Per consultar altres organismes amb representació municipal podeu accedir en aquest enllaç.

Telecentre

Categoria: Societat del Coneixement i Participació Ciutadana.
Publicat el Dilluns, 20 Setembre 2010


El Telecentre de Roquetes el trobaràs al carrer Canal, 11, 1r de Roquetes
Telèfon: 977 503063