seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL 2018

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Gestió forestal Publicat el Dimarts, 27 Febrer 2018

El municipi de Roquetes, amb una extensa massa forestal, disposa d'una forest d'utilitat pública ordenada, CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi". L'instrument d'ordenació forestal (POF) planifica diverses actuacions entre les quals hi ha treballs silvícoles de millora i, associats a aquests, l'arranjament periòdic de les pistes forestals. Es proposen tirar endavant durant l'exercici 2018 diverses actuacions proposades en el projecte d'ordenació forestal (POF):

- Actuacions silvícoles consistents en aclarida de millora de la massa foresal i estassada de matoll al paratge de Cova Avellanes (annex 4).

- Formigonat d'un tram i d'una cuneta a la pista del paratge de la Vall, i formigonat de dos trams a la pista de la Mola de Catí (annex 5).

Aprovació inicial: 30 de gener de 2018

Informació pública: BOPT núm. 40, de 26 de febrer de 2018

Anunci

Memòria annex 4

Annex 4. Plànols

Memòria annex 5

Annex 5. Plànols