Animals - Cens Local de Gossos

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Medi Ambient Publicat el Dimarts, 23 Febrer 2010

Cens local de gossos

Documentació que cal presentar a les oficines municipals per a la inscripció al cens de gossos:

 1. Instància sol·licitant la inscripció amb el nom, cognoms, dades i còpia del DNI del propietari del gos.
 2. Domicili i telèfon del propietari.
 3. Nom del gos, sexe, data de naixement, color de la capa.
 4. Identificació per xip, tatuatge o altres observacions.
 5. Domicili del gos.

Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillossos

Documentació que cal presentar per tal de sol·licitar la llicència que assenyala el Decret 170/2002:

 1. Instància sol·licitant la llicència on constin les dades del sol·licitant, nom, cognoms, DNI, adreça.
 2. Fotocòpia DNI.
 3. Ser major d'edat.
 4. Certificat d'antecedents penals de no haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillossos i no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
 5. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, a tal efecte s'hauran d'adreçar al Departament de Medi Ambient.
 6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos, emès per un centre autoritzat.
 7. Acreditació d'haver formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 €
 8. Document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal de què es tracta.
 9. Pagament de la taxa corresponent.