seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

SUBVENCIÓ PAM 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 22 Octubre 2018

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

 La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018  ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1ª selecció) , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 169.731,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 35.469,13€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

Programa d'inversions

Obra. Pavimentació de la Zona del Passeig del Canal-Ramon Bosch

Pressupost elegible            157.955,15€

PLA COL

Import concedit                 134.261,87€

Aquesta obra s'iniciarà dins de l'any 2019.

Roquetes, octubre de 2018

 

 S'ha modificat el projecte i queda de la manera següent:

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

S'iniciarà  dins del 2019.

Roquetes, juliol de 2019