Pressupost 2020

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Pressupostos Publicat el Divendres, 23 Febrer 2018

L’Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 26 de novembre de 2019, va aprovar el pressupost general corresponent a l’exercici 2020, el qual conté el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació”, la plantilla orgànica, i la resta de documentació i annexos previstos a la normativa vigent.

  

A) Pressupost municipal de l’Ajuntament de Roquetes 2020:

 

DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 2.856.212,47 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.713.948,84 €
3 DESPESES FINANCERES 29.022,72 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.058.746,16 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 530.324,15 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 206.075,83 €
TOTAL DESPESES 6.397.330,17 €

  

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 3.165.000,00 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 85.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 973.680,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 1.917.395,17 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.500,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 220.755,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 6.397.330,17 €

 

 B) Pressupost de l’organisme autònom local Roquetes Comunicació:

 

DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 76.841,61 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 17.115,21 €
3 DESPESES FINANCERES 100,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 5.491,84 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL DESPESES 99.548,66 €

  

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 0,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.000,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 98.548,66 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 99.548,66 €

 

 C) Pressupost consolidat:

 

DESPESES    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL 2.933.054,08 €
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.731.064,05 €
3 DESPESES FINANCERES 29.122,72 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 960.197,50 €
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €
6 INVERSIONS REALS 535.815,99 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 206.075,83 €
TOTAL DESPESES 6.398.330,17 €

  

INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT
1 IMPOSTOS DIRECTES 3.165.000,00 €
2 IMPOSTOS INDIDIRECTES 85.000,00 €
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 974.680,00 €
4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 1.917.395,17 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.500,00 €
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 220.755,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 3.000,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 6.398.330,17 €

  

Així mateix, es publiquen les plantilles orgàniques per a l’exercici 2020:

  

- Ajuntament de Roquetes:

 

 A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 1.- ESCALA HABILITACIÓ NACIONAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A1

Secretaria

Secretaria general

26

Vacant

Plaça vacant ocupada accidentalment

1

A1

Intervenció-Tresoreria

Intervenció

26

Vacant

Plaça vacant ocupada per acumulació

1

A1

Intervenció-Tresoreria

Tresoreria

20

Vacant

Plaça vacant ocupada accidentalment

 

 

 

2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A1

Tècnica

Tècnic d'Administració General

22

Ocupada

 

7

C1

Administrativa

Administratius

18

1

Vacants

 

6

Ocupades

5

C2

Auxiliar

Auxiliars Administratius

16

3

Vacant

2 places vacants ocupades interinament

2

Ocupades

1

C1

Tècnica

Tècnic Auxiliar Informàtica

18

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

 

3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A2

Tècnica

Arquitecte Tècnic

22

Ocupada

 

1

C1

Policia Local

Sergent

20

Ocupada

 

1

C2

Policia Local

Caporal

17

Ocupada

 

13

C2

Policia Local

Agent

15

3

Vacants

 

10

Ocupades

 

  1. B) PERSONAL LABORAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

A2

Personal d'oficis

Cap Brigada d'Obres

21

Vacant

 

1

C1

Personal d'oficis

Capatàs Coord. Obres

20

Vacant

 

1

C1

Personal d'oficis

Oficial 1ª especialista

14

Ocupada

 

3

C1

Personal d'oficis

Oficial 1ª

14

Vacants

Places vacants ocupades interinament

1

C1

Personal d'oficis

Oficial 1ª

maquinaria neteja

14

Vacant

 

1

C2

Personal d'oficis

Oficial 2ª

16

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

1

C2

Personal d'oficis

Pintor

16

Vacant

 

1

C2

Personal d'oficis

Guarda Rural

16

Vacant

 

1

C2

Personal d'oficis

Peó Instal·lacions Esportives

16

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

 

NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

5

AP

Personal d'oficis

Peó obres

12

3

Vacants

3 places vacants ocupades interinament

2

Ocupades

1

AP

Personal d'oficis

Peó neteja

12

Ocupada

 

1

AP

Personal d'oficis

Peó multifuncions

12

Vacant

 

7

AP

Personal d'oficis

Netejador/a

8

6

Vacants

6 places vacants ocupades interinament

1

Ocupada

1

A2

Personal d'oficis

Tècnic Electricista

21

Ocupada

 

1

A1

Tècnica

Tècnic Superior (Arquitecte/a)

24

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

1

A2

Tècnica

Tècnic Superior

(AODL)

21

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

1

A2

Tècnica

Tècnic Mitjà

(Director/a Biblioteca)

21

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

6

C2

Auxiliar

Auxiliars Administratius

14

5

Vacants

5 places vacants ocupades interinament

1

Ocupada

1

AP

Subalterns

Conserge

Ajuntament

12

1

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

3

AP

Subalterns

Conserges Ensenyament / Centre Cívic / Pavelló

10

2

Vacants

2 places vacants ocupades interinament

1

Ocupada

1

C2

Personal Comeses

Agent de Cohesió Social

16

1

Vacant

Plaça vacant ocupada interinament

 

 

  1. C) PERSONAL EVENTUAL

 

NÚM. PLACES

GRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ

NIVELL

SITUACIÓ

OBSERVACIONS

PLAÇA

1

C2

Personal eventual

Assessor d'obres públiques i camins

14

Ocupada

Nomenament Resolució Alcaldia

núm. 0616

data 27/09/19