Consells per trobar feina

Categoria principal o arrel: Borsa de Treball Categoria: Borsa de Treball Publicat el Divendres, 04 abril 2008
Et donem la benvinguda al servei d’orientació en línia per al desenvolupament professional. A través d’aquest servei trobaràs resposta a les teves necessitats d’orientació i d’informació, en relació amb la teva formació i/o a la teva carrera professional.
Ens podràs fer consultes si tens dubtes o necessites consell:
 • Per triar uns estudis i/o escollir una professió
 • Per canviar d’itinerari i/o carrera professional
 • Perquè no tens clar l’accés a uns estudis o una professió, les sortides professionals, etc.
Per ajudar-te a resoldre aquests dubtes, posem a la teva disposició:
 • Un servei gratuït i personalitzat que donarà resposta al teu missatge de dilluns a divendres en un temps aproximat de 24 hores els dies feiners.
 • T’assessorarem en la presa de decisions formatives i professionals.

COM BUSCAR FEINA:

A l'hora d'accedir al mercat laboral ens poden sorgir dubtes de si el camí utilitzat és l'adequat. Hi ha una sèrie d'informacions bàsiques que cal conèixer i que ens permetrà millorar la planificació i l'organització de la recerca de feina.

Carta de Presentació:

La carta de presentació és el document que acompanya al currículum, bé responent a l'anunci d'una oferta, bé en una autopresentació o autocandidatura.
L'objectiu de la carta de presentació és atraure l'atenció de la persona que la llegeix, de manera que consideri, en una primera impressió, que el candidat pot ser l'idoni per cobrir el lloc de treball.

Qüestions d'interès:

 • La carta s'envia sempre acompanyada del currículum vitae
 • Ha de ser escrita amb ordinador o bé amb màquina d'escriure. En el cas d'escriure-la a mà és important que la lletra sigui clara i entenedora.
 • La carta s'ha d'adaptar a cada oferta de treball.
 • S'ha d'escriure en un sol full, de la mateixa mida que el currículum vitae.
 • Cal tenir cura de la presentació i revisar l'ortografia.
Carta de resposta a un anunci
Carta d'autocandidatura

Curriculum Vitae:

El currículum vitae és un resum de les dades personals, estudis i experiència professional de la persona que aspira a cobrir un lloc de treball.

Qüestions generals:

 • El currículum vitae ha de ser breu (màxim 2 fulls), ordenat i clar.
 • Ha de ser específic per a cada oferta de treball.
 • Cal que tingui una bona presentació (escrit a ordinador o bé màquina d'escriure, a una sola cara)
 • S'ha de realitzar amb absoluta correcció, tan ortogràfica com gramaticalment.
 • El Currículum ha d'informar de les característiques, tant personals com professionals que et fan especialment apte per ocupar el lloc de treball que ofereix l'empresa.
 • Et proposem que quan tinguis fet el currículum comprovis que és correcte. Per això et donem unes pautes d'anàlisi que poden servir per a la seva autoavaluació.
PRESENTACIÓ GENERAL
CONTINGUT
Dóna a primera vista una impressió impecable de claredat i ordre?
Abans de redactar el teu CV, has definit amb precisió el teu objectiu professional?
La qualitat de la còpia és perfecta?
Queda equilibrada la presentació dels diferents treballs?
El paper és d'excel·lent qualitat?
No existeixen "buits" en el teu historial professional.
La presentació s'ha clarificat amb els títols dels diferents apartats: dades personals, formació, experiència professional, etc.
Has exposat la teva titulació principal i els teus estudis detalladament?
Els paràgrafs estan ben separats, espaiats?
Per a cada empresa citada, has mencionat algunes dades que pugin situar-la?
L'ortografia i la sintaxi són impecables, i no hi ha faltes?
La informació la pots justificar a l'entrevista de treball?
Els caràcters utilitzats són fàcils de llegir i elegants?
Has donat des del començament tres o quatre dades importants que et defineixen professionalment?
Si s'adjunta fotografia, és de bona qualitat? Suggereix optimisme i dinamisme?
Has evitat tota informació que pugui ser interpretada negativament?
Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?
S'han recolzat totes les informacions amb dades?
Les dates s'exposen de la mateixa manera en tot el CV?
S'anomenen les raons per les quals vas deixar els teus anteriors treballs? (No ho has de fer).
S'indiquen dos números de telèfon en què sigui possible, en qualsevol moment, contactar o deixar un missatge?
Has mencionat activitats extraprofessionals i has ressaltat qualitats personals que has desenvolupat?

Entrevista de selecció:

L'entrevista és una de les fases més importants del procés de selecció, principalment el seu objectiu és determinar l'adequació d'un candidat al lloc de treball sol.licitat. En l'entrevista de selecció es complementarà la informació proporcionada mitjançant el currículum vitae.

Abans de l'entrevista

És necessari prèviament preparar l'entrevista, els factors a tenir en compte són els següents:

 • Aparença personal: escollir la roba adequada és molt important. Es recomana vestir amb correcció i sense combinació de colors estridents, oferint una imatge discreta i equilibrada. És fonamental causar una bona impressió sense oblidar la importància de sentir-nos còmodes.
 • Estudiar i conèixer correctament totes les dades del nostre currículum, recordar dates, empreses i cursos per poder argumentar coherentment la nostra trajectòria professional.
 • Realitzar una possible relació dels punts forts i febles del currículum (com períodes sense treballar, no oferir experiència professional en aquella ocupació que hem triat, etc.) i preparar arguments per defensar els punts febles i emfatitzar els forts.

Durant l'entrevista

 • És molt important ser puntual.
 • La salutació i els primers minuts són fonamentals doncs és quan la persona que realitza l'entrevista tindrà la primera impressió de nosaltres, és per aquest motiu que hem de tenir cura en la forma de saludar i la presentació.
 • No existeix un únic model d'entrevista, poden estar més o menys planificades per l'entrevistador, però independentment del tipus d'entrevista, les preguntes faran referència a:

- Estudis
- Els motius dels estudis realitzats i de l'especialitat.
- Possibles àrees de formació en el futur.
- Experiència i expectatives professionals:
- Descripció de les funcions i responsabilitats en els diferents llocs de treball realitzats.
- Motius del canvi de treball.
- Capacitats:
- Coneixements en relació amb el lloc de treball.
- Capacitació per a funcions o treballs nous.
- Capacitat d'aprenentatge i d'adaptació.
- Adequació del perfil professional al lloc de treball:
- Motius pels quals desitja el lloc de treball.
- Sou desitjat

Proves Psicotècniques:

Els tests psicotècnics són un conjunt de proves destinades a mesurar la capacitat intel.lectual, aptituds i característiques de la personalitat. L'aplicació d'aquests tests s'acostuma a fer amb la finalitat de trobar la persona més adequada per a un lloc de treball.

En general es poden establir tres tipus de proves psicotècniques:

 • Test que mesuren la intel.ligència: Factor G de Cattell, D48-D70, HANEMAN (mesura intel.ligència conceptual) i ALEXANDER (mesura intel.ligència pràctica).
 • Test d'aptituds concretes: PMA (Aptituds Mentals Primàries), aquest test és un dels més utilitzats, les aptituds que mesuren són: Càlcul numèric, concepció de l'espai, fluïdesa verbal, raonament inductiu-deductiu i comprensió verbal.
 • Test de personalitat: 16 PF, EPI i EPQ-A. Aquestes tres proves psicotècniques mesuren factors de la personalitat com ara: sociabilitat, seguretat, impulsivitat i responsabilitat.
On buscar feina:

Abans de començar a buscar feina cal plantejar-se el treball que volem desenvolupar, per això caldrà reflexionar sobre les nostres característiques personals, el treball que estaríem disposats a acceptar i el procés que hem de seguir per aconseguir-ho

Per tal d'escollir una professió ens hem d'informar de:

 • Les tasques més habituals de la professió.
 • Les eines, instruments o materials utilitzats.
 • El nivell de formació exigit.
 • La situació actual de la professió en el mercat de treball.
 • Les professions semblants o relacionades.
 • Els interessos professionals: què ens agrada fer?, quines són les nostres preferències?.

Premsa

En el mercat existeixen múltiples publicacions locals, comarcals i estatals que ofereixen ofertes de treball. S'ha de tenir l'hàbit de comprar periòdicament la premsa especialitzada per obtenir informació de les ofertes de treball i per informar-nos de les noves tendències del mercat de treball. Exemples d'aquestes publicacions són: Treball i Formació, El mercat de treball, Emprendedores, i suplements de diaris com ara El periódico de Cataluña i la Vanguardia.

Serveis públics d'ocupació

Són els serveis oferts des de l'Administració pública per tal de donar suport a aquelles persones que cerquen un lloc de treball o bé volen millorar l'ocupació actual:

 • SOC ( Serveis d'Ocupació de Catalunya, anteriorment INEM)
 • Serveis Locals d'Ocupació: Són serveis públics que depenen dels ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, etc. I tenen la finalitat de fomentar i millorar l'ocupació al territori. Aquests serveis realitzen accions d'inserció i d'orientació i disposen de borsa de treball.

Gabinets de selecció i consultories

Són empreses privades que realitzen processos de selecció de treballadors per a diferents empreses, per això accepten currículums amb la finalitat de poder donar resposta a les demandes de cobrir llocs de treball de les diferents empreses clients.

Empreses de treball temporal

Les Empreses de Treball Temporal (ETT) són empreses privades que cerquen treballadors per cobrir les vacants temporals de diferents empreses. Per fer-ho seleccionen i contracten directament als treballadors, l'ETT contracta, paga el sou i exerceix el poder disciplinari, però els treballadors desenvolupen la seva feina en aquelles empreses que han realitzat la demanda.

Associacions d'empreses i professionals

Amb la informació dels diferents gremis, associacions professionals i empresarials, et pots crear una base de dades per poder oferir la teva candidatura a diferents empreses.

Concursos i oposicions

A l'administració pública es pot accedir com a personal funcionari, personal interí i com a personal laboral no permanent. Per accedir com a personal funcionari es porta a terme sistemes d'oposició que consisteix en la realització d'una o més proves per detectar la capacitat i l'aptitud dels aspirants.

Internet

Existeixen múltiples adreces web per buscar feina per internet, aquestes web recullen ofertes de treball, normalment classificades per especialitats i sectors i, si les ofertes són d'àmbit nacional o internacional, el sistema també permet classificar les ofertes per territori.