seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 21 de maig de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 29 Mai 2019

Ple Extraordinari 21 05 19

El dimarts 21 d maig de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes una Sessió Plenària Extraordinaria. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis i Portaveu de PxC, Ramon Martí. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Urbanisme.

1.1. Aprovar, si procedeix, inicialment Modificació puntual del PGOU, referent a la modificació de l'article 246.1 de les normes urbanístiques del PGOU, en quant al tipus de replantació en àmbits de restauració d'activitats extractives, en sòl no urbanitzable claus 13 i 12a. APROVAT PER UNANIMITAT.

1.2. Aprovar, si procedeix, inicialment Modificació puntual del PGOU, referent a la delimitació d'un polígon d'actuació a l'àmbit de sòl urbà, Clau 5e, (Zona casa Traval). APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana.

2.1. Aprovar, si procedeix, prescripcions tècniques i econòmiques de la prestació del servei de neteja viària mecanitzada al municipi de Roquetes. APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Turisme i Festes.

3.1. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats durant les festes majors 2019, i el programa d'espectacles taurins. APROVAT PER MAJORIA. Vots a favor: ERC, PDeCAT, PSC, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis. Vots d’abstenció: EiPR.

4. Hisenda.

4.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2019, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2019.

4.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre 2019.1.Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana