seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 28 Febrer 2019

Ple Ordinari 26 02 19

El dimarts 26 de febrer de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de novembre. Va excusar la seva absència per motius familiars el regidor del PSC Ramon Martínez. Fes clic per veure el Ple Ordinari. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu del PDeCAT, Josep Codorniu, Regidor no adscrit, Joaquim Llopis, i Portaveu d’EiPR, Josep Bertomeu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

- número 1/2019, de data 29 de gener de 2019
- número 2/2019, de data 12 de febrer de 2019
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana

2.1. Aprovar, si procedeix, moció per donar suport a la reclamació en relació a la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals que presenta el grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, moció per a exigir al govern del President Pedro Sánchez l'aprovació immediata de la regulació dels preus de lloguers d'habitatges que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Hisenda

3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de Reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 02-2019 Aj.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

3.2.Aprovar, si procedeix, proposta de Reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 03-2019 Aj.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

3.3.Aprovar, si procedeix, proposta de Reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 04-2019 Aj.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

3.4.Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 02/2019 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PDeCAT, PxC, regidor no adscrit Joaquim Llopis.
Vots d’abstenció: PSC, EiPR.

3.5.Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2018, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.6.Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2018.

3.7. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2018.

4. Control dels òrgans de govern

4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 3/2019, de data 22 de gener de 2019
- núm. 4/2019, de data 29 de gener de 2019
- núm. 5/2019, de data 5 de febrer de 2019
- núm. 6/2019, de data 12 de febrer de 2019

4.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d’Alcaldia número 1/2019 (del número 1/2019 al número 82/2019 )

4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació Resolucions de Presidència número 1/2019 (del número 1/2019 al número 3/2019)

5. Mocions de control

6. Precs i preguntes