bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Roquetes i de l’Organisme Autònom Local “Roquetes Comunicació”, per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal