Anunci activitat

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme Publicat el Divendres, 29 Gener 2016

El Sr. Francesc Blanquet Gas en nom de Dertocarn SL ha presentat documentació per tal que li sigui concedida autorització provisional per a dur a terme l'activitat equina al polígon 55 parcel.la 42 Horta. Camí de les Rosites. d’aquest terme municipal, la qual té la condició de Sòl urbanitzable segons el PGOU vigent.

Es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de VINT DIES mitjançant anunci al BOP de Tarragona i web municipal, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest al departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Roquetes.