seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bonificació d'IBI d'urbana a famílies nombroses

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Impostos i Taxes Publicat el Divendres, 04 Març 2016

 INFORMACIÓ

S'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI), de l'immoble on es resideix, a favor d'aquelles persones que siguin subjectes passius de l'impost i ostentin la condició de titular de família nombrosa.

 

QUI LA POT DEMANAR?

El subjecte passiu del rebut de l'IBI i membre de la família nombrosa.

 

TERMINI PER SOL·LICITAR-LA

La sol·licitud haurà d'efectuar-se per cada període impositiu durant els mesos de juny a setembre, de cada exercici, al propi ajuntament.

 

REQUISITS

Per gaudir d'aquesta bonificació, s'hauran de trobar empadronats en el domicili pel qual se sol·licita la bonificació tots els membres de la família nombrosa.

La unitat familiar no podrà superar el 2,5 del salari mínim interprofessional (SMI).

Aquesta bonificació es concedirà prèvia petició dels interessats. La sol·licitud haurà d'efectuar-se per cada període impositiu durant els mesos de juny a setembre, de cada exercici, al propi ajuntament i s'haurà d'acreditar a la sol·licitud el compliment de tots els requisits necessaris per gaudir d'aquesta bonificació.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  • Rebut IBI, exercici actual, pagat.

  • Declaració de la renda o certificat d’imputacions de renda (Delegació d'Hisenda de Tortosa) de totes les persones empadronades en aquest immoble majors d'edat.

  • DNI/NIE del sol·licitant.

  • Instància degudament signada per la persona sol·licitant.

  • Carnet família nombrosa.

  • Núm. de compte per abonar-li l'import, si correspon.

 

NORMATIVA

Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

 

FORMULARI

Descàrrega del formulari.