Subvenció atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per la línia d'ajuts: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 28 Juliol 2014

La Junta de Govern Local en data de 15 de juliol de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC 6587, ordre de convocatòria CLT/611/2014, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 26 de febrer de 2014 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria cultural per a l'any 2014, i d’acord amb la convocatòria per subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 16.865,00 € en quant al programa del 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre on varem sol·licitar 8.432,50 per l'esmentat programa.

Vista la resolució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de data 30 de juny de 2014 amb la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes per a la línia: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, es resol atorgar a l'Ajuntament de Roquetes per l'activitat 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre una concessió de 3.516,00 euros (núm. Expedient 2014/99603)

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar l'import atorgat de 3.516,00 euros per l'activitat subvencionada 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre , en els termes previstos en el punt 11.5 de les bases generals (DOGC 6587).