Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2014 - Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 01 Agost 2014

La Junta de Govern Local en data de 15 de juliol de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2014.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014. Havent sol·licitat subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 1.100,00€ per l’actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, com a sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 11/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a l'adquisició de béns mobles pel Centre pressupostat amb 1.100€, essent el pressupost mínim a executar 1.070,73€ i un import concedit de 749,51€ (concedit un 70%).

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals –Secretaria General, per inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014; en aquest cas, per l'actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, per un import de 749,51 euros.

Suport SUBV H COL neg