Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2013 - Tradicionàrius TE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L'Ajuntament de Roquetes en data 21 de juny de 2013 ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, amb RE 21220-1, per a fer front a les despeses per a portar a terme el 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre.

Per les seves característiques l'esmentat concepte no s'ajusta a les convocatòries públiques de bases que té establertes aquesta Diputació. Però tenint en compte la voluntat de la Corporació d'atendre totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions, les que suposen un desenvolupament de caràcter cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d'interès social i de la demarcació; les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització, i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries fora la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa, es considera que aquesta petició respon a aquests criteris.

Per lo qual, el President de la Diputació de Tarragona en data 30/07/2013 resol concedir a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció de 3.000,00€ pel concepte 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, amb càrrec a la partida 2013-2010-334-48908-01 del pressupost elegible de 17.500,00 euros, tenint en compte que en tota la difusió que es faci de l'actuació subvencionada, s'hi haurà de fer constar la participació de la Diputació en el seu finançament.