Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, exercici 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2013, publicada al DOGC 6365, ordre de convocatòria BSF/903/2013, de 17 d’abril, i mitjançant l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

D’acord amb la convocatòria, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 37.511,32 € en quant al programa de Centre Obert de Roquetes “Xirinxina”. Realitzem reformulació de l’import proposat per reformular la sol·licitud i ajustar els compromisos i les condicions a l’import proposat (subvenció) de 21.951,00€.

Acceptant l'Ajuntament de Roquetes la subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, per finançar el programa Centre Obert de Roquetes ”Xirinxina” per import de 21.951,00€.