seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvencions a entitats

Subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dilluns, 09 Març 2015

ORDRE BSF/39/2015, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, i s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2015.

Publicat al DOGC Núm. 6826 - 9.3.2015

Article 2
Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model normalitzat que es facilita a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet, www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis, i s’han de presentar a les dependències del Departament esmentades, sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya és de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

–3 Entitats beneficiàries
Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats legalment constituïdes que no tinguin ànim de lucre.

Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Foment de la Cohesió Social
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

 
Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions
10.2.- La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la tramitació de la sol•licitud.

 

Bases que han de regir la convocatòria del X Premi "Solidaritat”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Foment de la Cohesió Social
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any 2015.

 
Documentació a aportar: 

Les entitats que presentin sol•licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de presentar la següent documentació:

- Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
- Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
- Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
- Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
- Descripció del projecte (màxim 6 folis)

En el moment de la sol•licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2015, també s’aportarà la següent documentació:

- Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
- Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)

Un cop rebuda la sol•licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol•licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte.
La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases dels Premi i la
decisió del Jurat.

 

Mes informació

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dilluns, 23 Febrer 2015

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6816 - 23.2.2015

DEPARTAMENT DE CULTURA - OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/265/2015, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana.

1. L’objecte d’aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en els àmbits següents:

a) Actuacions en l’àmbit laboral i empresarial.
b) Actuacions en l’àmbit de la joventut i del lleure.
c) Actuacions que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana que en facin augmentar l’ús.
d) Actuacions que promoguin la interacció lingüística en català.

Persones beneficiàries
Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seu a Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar l’ús del català.

Subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/10/2014
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions

subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2014
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/10/2014
Beneficiaris: 

Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Documentació a aportar: 

La sol•licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:
• Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
o La representació legal del sol•licitant.
o L’acord de petició de la subvenció que es demana.
o Les sol•licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
• Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
• Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
• Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
• Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
o Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a cotitzar a la Seguretat Social.
• Sol•licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui domiciliat l’ingrés d’altres subvencions

IX Premi "Solidaritat”

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases que han de regir la convocatòria del IX Premi "Solidaritat”
Departament: 
Àrea d'Atenció a les Persones
Termini de presentació: 
21/11/2014
Beneficiaris: 

Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any 2014.

Documentació a aportar: 

Les entitats que presentin sol•licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de presentar la següent documentació:

- Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
- Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
- Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
- Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
- Descripció del projecte (màxim 6 folis)

En el moment de la sol•licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2014, també s’aportarà la següent documentació:

- Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
- Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)

Un cop rebuda la sol•licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol•licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.

Mes informació

Premi PROJECTE JOVE 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014
Bases que han de regir l’atorgament del Premi “PROJECTE JOVE 2014”
Departament: 
Àrea de Foment de la Cohesió Social
Termini de presentació: 
31/12/2014
Beneficiaris: 

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.

Documentació a aportar: 

Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Model de sol•licitud degudament emplenat.
• El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:
1. Programa
2. Objectius
3. Destinataris
4. Incidència en el jovent
5. Originalitat de l'actuació
• Pressupost detallat de l'actuació.
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
• Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.
El termini màxim per presentar i admetre sol•licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 31 de desembre de 2014.

SUBVENCIONS PER AJUTS DE SERVEIS SOCIALS I SANITAT

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dilluns, 26 Mai 2014

Publicat al BOPT 119 de 24/05/2014

Bases atorgament de subvencions adreçades a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i d'utilitat social d'àmbit comarcal per a l'any 2014. Text. Aprovació inicial.

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Divendres, 14 Març 2014

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ BSF/551/2014, de 10 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2014.

DOGC Núm. 6582 - 14.3.2014

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats
Publicat el Dimarts, 11 Març 2014

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ BSF/512/2014, de 5 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014