Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. Catalunya (DOGC 22-10-2020)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Divendres, 23 Octubre 2020

Bases

Seguint en les mesures econòmiques aprovades  en relació a les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, adjuntem la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. Catalunya (DOGC 22-10-2020. Secció anuncis de la Generalitat de Catalunya. Altres ens: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya), i de la qual destaquem el següent:

 

Objectiu: Reactivar el sector de les activitats de restauració, i dels centres d'estètica i bellesa davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Sol·licituds: el termini de presentació de sol.licituds es determinarà a la convocatòria corresponent. Serà de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.( ENCARA NO HA SORTIT LA CONVOCATÒRIA)

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

 

Persones beneficiàries: el professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa obligades a tancar en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Han d’estar donades d’alta al cens de l’IAE (base 2).

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.

Requisits:

L'empresa haurà d'acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la Resolució SLT/2546/2020, van haver de suspendre les seves activitats.

Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.

 

Tipologia d'accions subvencionables:

Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Quantia: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 €

Despeses subvencionables: Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de: sous i salaris, amortitzacions i rentings, i qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. Tan sols seran subvencionables les factures que es corresponguin a l'exercici objecte de la convocatòria.

 

Despeses no subvencionables:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

- Els estudis.

- Els patrocinis i premis.

- Els càterings i les despeses d'alimentació.

 

Documentació complementària a la sol·licitud:

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment

- Declaració responsable

Règim de compatibilitat de les subvencions

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Informació Subvencions 2020.
Restauració i centres d'estètica i belleza: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2020_restauracio_bellesa/
FAQs - Preguntes freqüents: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
Més informació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.