Bases que han de regir la concessió del IX PREMIS A L’EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Dinamització Econòmica
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.

A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb ànim de lucre.

 
Documentació a aportar: 

Les sol•licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat) s’han d’acompanyar de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o fotocòpia degudament confrontada:

• Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de l’equip promotor.
• Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol•licitant i de totes les persones que participen en el projecte.
• Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte empresarial.

Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:

• Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037)
• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat..

A més, totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un pla estratègic. Es pot elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Consell Comarcal del Baix Ebre. A continuació proposem un possible índex per elaborar un pla d’empresa. És tracta d’un índex orientatiu que s’haurà d’adaptar a la situació concreta de cada empresa o organització.

• Sumari executiu.
Ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.

• Presentació de l’empresa.
• Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat.
• Pla de màrqueting.
• Viabilitat tècnica i pla d’operacions.
• Pla d’organització i recursos humans.
• Pla economicofinancer.
• Aspectes jurídics i tecnològics.
• Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa.
• Annexos.

El pla d’empresa, a part de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtic (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).